top of page
wolomin2.jpg

HERMETYCZNE KOMPOSTOWANIE PRIORYTETEM

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o pracuje nad projektem  Regionalnego Centrum Recyklingu na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach. W pierwszej kolejności działania inwestycyjne obejmą przebudowę funkcjonującej kompostowni. Przepisy obligują dostosowanie obiektu do tzw. standardów BAT, czyli Najlepszych Dostępnych Technik. Inwestycja jest również odpowiedzią na oczekiwania okolicznych mieszkańców związane z ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz instalacji

Modernizacja kompostowni zakłada budowę hali przyjęcia i magazynowania odpadów zielonych wyposażonej w automatykę do separacji opakowań oraz specjalny system napowietrzania i podciśnienia, zapobiegający wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Tym samym rozładunek i przeładunek odpadów odbywać się będą w warunkach hermetycznych. Przebudowa obejmie również sam proces kompostowania, który docelowo przebiegać będzie w hermetycznych tunelach z napowietrzaniem, ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze. Dzięki instalacji, z odpadów zielonych i biodegradowalnych wyrzucanych przez mieszkańców, powstanie środek poprawiający jakość gleby.

Rozpoczęcie modernizacji kompostowni planowane jest w III kwartale 2021 roku. Przebudowa powinna zakończyć się po około 10 miesiącach. Środki finansowe na tę część projektu są zagwarantowane. W ramach Regionalnego Centrum Recyklingu mogłaby funkcjonować również nowoczesna sortownia,  węzeł przetwarzania gruzu i wielkogabarytów czy biogazownia. Stacja segregacji w centrum Wołomina zostałaby wówczas zlikwidowana. Realizacja pozostałej infrastruktury uwarunkowana jest jednak wieloma czynnikami niezależnymi od MZO i wiąże się m.in. z koniecznością uzyskania odpowiednich funduszy, w tym środków z dotacji unijnych.

Branding

Modernizacja i hermetyzacja kompostowni do biologicznego przetwarzania odpadów

Budowa węzła recyklingu gruzu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

Budowa nowoczesnej, zautomatyzowanej stacji segregacji (likwidacja sortowni przy ul. Łukasiewicza w Wołominie)

Consulting

Utworzenie ścieżki oraz infrastruktury edukacyjnej

Budowa biogazowni (opcjonalnie) produkującej energię elektryczną i cieplną z odpadów organicznych, w tym kuchennych

Consulting

ZAKRES PROJEKTU

LOKALIZACJE INSTALACJI NA TERENIE RCR

wolomin3.jpg

CO ZYSKUJE GMINA WOŁOMIN DZIĘKI RCR?

Samowystarczalność i niezależność w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczenie wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów i opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa instalacji dla środowiska i otoczenia. Ograniczenie nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Wdrożenie obowiązujących przepisów i założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zastosowanie technologii zgodnych ze standardami BAT (Najlepsze Dostępne Techniki).

Zwiększenie efektywności w zakresie odzysku oraz zagospodarowania odpadów. Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu i uniknięcie kar finansowych.

Poprawę estetyki w centrum Wołomina w związku z likwidacją sortowni przy ul. Łukasiewicza.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

Projektowi budowy Regionalnego Centrum Recyklingu towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne.
Ze względu na specyfikę projektu oraz dobre praktyki związane z tego typu przedsięwzięciami, działania te mają charakter ciągły i nie są ograniczone wyłącznie do okresu procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Plan działań jest na bieżąco dostosowywany do aktualnej sytuacji epidemicznej.

W ramach działań informacyjno-konsultacyjnych zaplanowano m.in.:

⇒ spotkania z grupami interesariuszy;

⇒ funkcjonowanie punktów informacyjnych dla mieszkańców,

⇒ prezentację projektu online połączoną z sesją pytań od mieszkańców,

⇒ wyjazd studyjny do funkcjonujących w Polsce tego typu instalacji zagospodarowania odpadów jak planowane w RCR,

⇒ powołanie Rady Społecznej opiniującej i monitorującej realizację projektu;

⇒ przekazywanie bieżących informacji za pośrednictwem narzędzi internetowych oraz mediów lokalnych;

⇒ organizację warsztatów i akcji informacyjno-edukacyjnych.

bottom of page