top of page

Dofinansowania

4 października 2019

RPOWM 2014-2020

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., dnia 15.11.2017 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie, podpisał Umowę o dofinansowanie Nr RPMA.05.02.00-14-5272/16-00 Projektu pt. „Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.mapadotacji.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano współfinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 1 525 200,00 PLN. Kwotę kosztów kwalifikowanych, ustalono na 1 240 000,00 PLN. Wnioskowany poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 855 600,00 PLN.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Przedmiotowy projekt zakłada zwiększenie dostępności dla wszystkich mieszkańców gminy Wołomin (ok. 51,7 tys. osób) do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie i przy Al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach oraz podniesienie jakości świadczonych usług Wnioskodawcy w zakresie odbioru selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych dostarczanych do dwóch PSZOK-ów z obszaru gminy Wołomin.

Poniesienie dostępności PSZOK-ów odbędzie się m.in. poprzez:

  • dostosowanie funkcjonowania PSZOK do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez działania nie wymagające pozwolenia na budowę (utwardzenie nawierzchni, poprawa systemu informacji wizualnej na 2 PSZOK-ach),

  • wydłużenie godzin pracy 8h/5 dni w tygodniu oraz ponadto praca 2 PSZOKÓW w sobotę do godziny 19.,

  • opracowanie oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej selektywnego zbierania odpadów (spotkania z mieszkańcami, materiały w wersji elektronicznej, wydawnictwa, artykuły w prasie, udział w ogólnodostępnych festynach na terenie Gminy Wołomin.

Podniesienie jakości świadczonych usług odbędzie się poprzez:

  • poszerzenie gamy usług powiązanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

  • utworzenie punktu naprawczego oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia i stworzenie w tym celu dwóch nowych miejsc pracy,

  • doposażenie 2 PSZOKÓW w sprzęt niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji realizowanych usług publicznych m.in. zakup i montaż wagi samochodowej, rozdrabniacza oraz dwóch zestawów pojemników do odbioru 15 frakcji odpadów objętych selektywnym zbieraniem odpadów,

  • zwiększenie liczby rodzajów odpadów objętych selektywną zbiórką odpadów do 15 frakcji, na każdym z 2 PSZOK-ów zlokalizowanych i obsługujących tylko gminę Wołomin.

bottom of page