top of page

Składowisko

Składowisko odpadów jest zlokalizowane w Lipinach Starych, 2,5 kilometra od Wołomina. Przez wiele lat służyło wschodniej części Warszawy oraz sąsiednim gminom.

Składowisko wyposażone jest w następujące instalacje i urządzenia techniczne: utwardzony dojazd, nowoczesna waga przy wjeździe, budynki socjalno-administracyjne, parking, kompaktor do utwardzania, spychacz, pojazd asenizacyjny do wywozu odcieków.

Odpady na składowisko dostarcza się specjalnie oznakowanymi pojazdami, na miejscu są ewidencjonowane i ważone, a następnie rozwożone do odpowiednich sektorów. Po nasypaniu około 1metra warstwy odpadów następuje ich ugniecenie za pomocą kompaktorów i przesypanie warstwą rekultywacyjną. Obecnie odpady składowane są na nowej kwaterze wysypiska, natomiast pozostała część została zrekultywowana.

Składowisko odpadów objęte jest stałym monitoringiem, posiada wszystkie wymagane dokumenty dotyczące eksploatacji oraz pozwolenie zintegrowane.

bottom of page